Generelle retningslinjer for deltagelse på Gjøvik-Marken

 1. Påmelding / fakturering / betaling

Påmelding til Gjøvik-Marken blir ikke registrert før registreringsskjema er bekreftet og registreringsavgift betalt. At registreringsavgiften er betalt gir ingen garanti for tildeling av plass. Plass-avgift faktureres straks tildeling er foretatt med forfall 10 dager etter fakturadato. Manglende betaling ved forfall fører til at plassering blir strøket. Utstillere/selgere som ankommer Gjøvik-Marken uten at avgift og faktura er betalt må vente med å få tildelt plass til alle andre utstillere/ selgere har fått tildelt plass. Alle priser oppgitt i dette skjemaet er ekskl. mva.

2. Avbestilling

Bestilt plass på Gjøvik-Marken som ikke er avbestilt minst tre uker før Gjøvik-Marken begynner må betale fullt ut. Ved tidligere avbestilling betales kun registreringsavgiften tilbake. Om utstiller er misfornøyd med tildelt plass ved ankomst Gjøvik-Marken, godtgjør dette ingen refusjon av innbetalt avgift. 

3. Force majeure

Gjøvik-Marken er ikke økonomisk ansvarlig ovenfor tredjepart ved avlysning grunnet Force majeure, herunder Covid-19. Standleie tilbakebetales. 

4. Tildeling av plass

Under Gjøvik-Marken er Gjøvik-Marken delegert myndighet til å forvalte Gjøvik kommunes forskift om handel utenom fast utsalgssted. Salg og utstilling under Gjøvik-Marken kan derfor kun foregå etter avtale med Gjøvik-Marken og til de av Gjøvik-Markens fastsatte priser og retningslinjer. Ingen andre enn Gjøvik-Marken kan godkjenne flytting eller utvidelse av stand. Avslag på søknad om plass og tilbakekalling av plassering kan ikke påklages. 

5. Plassering

Gjøvik-Marken er opptatt av å sikre et bredest mulig vareutvalg, og en harmonisk sammensetting av boder/stands. Gjøvik-Marken forbeholder seg rett til å avgjøre hvilke firma som kan delta på Gjøvik-Marken samt, uavhengig av omsøkt plass, foreta den plassering en finner riktig. Ved tildeling og plassering vil det bli tatt hensyn til størrelse, varetype og andre tekniske faktorer. Ansiennitet på Gjøvik-Marken vil også bli tillagt vekt. 

6. Næringsmidler

Varer som ikke er registrert på registreringsskjema tillates ikke omsatt under Gjøvik-Marken. Utstillere som har næringsmiddel som smaksprøver eller salgsvarer i sitt varesortiment, må oppgi dette på registreringsskjemaet. Lokal næringsmiddelkontroll må godkjenne alle slike varer. Kryss av om du har slike varer. 

7. Videresalg av tildelt plass

Videresalg av tildelt plass er ikke tillatt. Dersom flere firmaer går sammen om salgsplass, skal hvert firma betale registreringsavgift.

8. Ankomst/rigging/avreise

Utstillere som er tildelt plass skal ved ankomst henvende seg til Markens­kontoret på Gjøvik Gård for utlevering av deltakerbevis og anvisning av plass. Ingen må stille opp på sin plass uten å ha fått denne anvist av arrangør. Bestilt plass som ikke er benyttet innen kl. 12.00 på åpningsdagen kan fritt disponeres av Gjøvik-Marken, om ikke en spesiell avtale foreligger. Rigging av stand kan begynne tirsdag 19. september kl. 09.00, og må være ferdig innen kl. 14.00 på åpningsdagen, portene åpner onsdag 20. september kl. 17.00.

NB! Ingen stand skal pakkes, tømmes for varer eller forlates før Gjøvik-Marken offisielt er avsluttet søndag 24. september kl. 18.00

9. Oppførsel/folkeskikk

Gjøvik-Marken krever høvisk opptreden av alle selgere/utstillere og deres representanter. Stand skal ikke betjenes av berusede personer. Selgere/utstillere må rette seg etter alle pålegg gitt av Gjøvik-Marken. Dette kan bl.a. gjelde regulering av lydnivå på lydanlegg på stand.

10. Avfall

Avfall rundt stand, innendørs og utendørs, er det utstillerens ansvar å rydde opp og bringe til, for dette formål, utsatte søppelcontainere. Alle pappesker flatpakkes. NB! Alle som har stand med bruk av åpen ild, grill eller tilberedning av varm mat skal ha brannslukkingsapparat på stand. Gjøvik-Marken vil belaste utstiller for kostnader ved forsømmelse mot dette.

11. Ansvar

Gjøvik-Marken er ikke ansvarlig for tyveri av eller skade på utstillings- og salgsvarer, standsutstyr, kjøretøyer eller lignende. Utstiller må selv forsikre sine varer og sitt utstyr.

12. Andre forskrifter

Gjøvik-Marken avholdes med hjemmel i Handelsloven av 22.12.1999, § 6, 2. avsnitt og Handelsforskrift for Gjøvik. Under Marken er avgjørelser etter disse forskriftene delegert til ledelsen for Gjøvik-Marken. Videre gjelder Politivedtektene for Gjøvik. Brudd på disse bestemmelser, eller på ett eller flere av ovenstående punkt, eller dersom ordensmessige forhold gjør at det er uønsket at salg eller utstilling fortsetter, vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra Gjøvik-Marken. I slike tilfeller vil også generell avvisning i fremtidige arrangement bli vurdert. Slik bortvising gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt avgift, eller erstatning av tapt fortjeneste.

Vedtak om bortvisning skjer av den styret for Gjøvik Salgs- og Reklameforening bemyndiger til dette.

Nevnte lover og forskifter utleveres på anmodning.